annie’s barbershop

Privacy statement

Recht op correctie en verwijdering
Mensen hebben het recht om correctie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Iemand kan om correctie vragen als zijn persoonsgegevens:

  • feitelijk onjuist zijn;
  • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Reikwijdte correctierecht
Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen. Wel mag diegene van de organisatie verwachten dat deze in ieder geval zijn schriftelijke mening toevoegt aan het dossier. Dat kan vooral een oplossing bieden bij situaties waarbij het om niet objectief vast te stellen feiten gaat.

Wetgeving
Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1lid 2lid 3lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

AVG: recht op vergetelheid
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als diegene daarom vraagt.

Het recht op vergetelheid lijkt op het huidige recht op correctie en verwijdering, maar is breder. Het recht is niet meer, zoals nu, beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake doen.

Hoe kan ik correctie van mijn persoonsgegevens vragen?
Als u correctie van uw gegevens wilt, moet u aangeven welke wijzigingen u wenst. U kunt het beste schriftelijk, per brief of e-mail, om correctie vragen. Het e-mail adres dat u hiervoor kunt gebruiken is anbelhadj@gmail.com.

Ouder dan 16 jaar
U kunt alleen een correctieverzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van uw ouders) het verzoek doen. Annie’s Barbershop moet het antwoord dan ook aan die persoon toedoen.

Hoe kan Annie’s Barbershop voldoen aan uw correctieverzoek?
Annie’s Barbershop verplicht zich binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail te reageren op uw correctieverzoek. Besluit Annie’s Barbershop uw aanvraag te honoreren om gegevens te corrigeren, dan zal dit zo snel mogelijk gebeuren.

Is het technisch gezien niet mogelijk om gegevens te verbeteren? Bijvoorbeeld doordat deze zijn opgeslagen op een cd-rom? Dan zal Annie’s Barbershop een bestand met aanvullingen en verbeteringen hiervoor aanleggen.

Andere organisaties informeren
Heeft Annie’s Barbershop in het voorafgaande jaar uw (onjuiste) gegevens aan andere organisaties doorgegeven? Dan zal Annie’s Barbershop zo snel mogelijk deze andere organisaties van de wijzigingen op de hoogte stellen. Maar dit hoeft niet als het onmogelijk is om die organisaties op te sporen. Bijvoorbeeld als de betreffende organisatie niet meer beschikt over de daarvoor benodigde informatie.

Dit zal niet gebeuren als het een onevenredige inspanning zou zijn.

Identiteit controleren
Voordat Annie’s Barbershop uw correctieverzoek in behandeling neemt, kan deze controleren of u daadwerkelijk degene bent die u zegt te zijn. Annie’s Barbershop kan u daartoe vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen.

Als u een kopie van uw identiteitsbewijs opstuurt, dan kunt u het beste hierop uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. Uw BSN staat op twee plaatsen: onder ‘persoonsnummer’ en in de regels met letters en cijfers onder aan uw identiteitsbewijs.

Come visit us!

Visit Us

We are located in the centre of Utrecht behind ‘de Neude’ at Schoutenstraat 2

Get IN touch

info@anniesbarbershop.nl

030 – 259 3503

opening Hours

Tue – Thurs: 10am – 18pm
Fri: 9am – 20pm
Sat: 9am – 17pm
Sun: Closed